ANUNT

 

            COLEGIUL „EMIL NEGRUTIU” organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de  Contabil ?ef  - pe perioada nedeterminată în data de 19.04.2018 conform calendarului afișat.

  POSTUL CONTRACTUAL VACANT  CONTABIL ?EF, pe perioada nedeterminata.

Studii – superioare economice

Condi?ii specifice:

-           minimum 5 ani vechime în domeniu

-          sociabil , comunicativ, abilitati de munca in echipa

-          operare PC: Word, Excel, Internet

-          orice curs de perfec?ionare în domeniu reprezintă un avantaj

     Domenii de competen?ă:

-          Gestionarea resurselor financiare

-          Contabilitate

-          Achizi?ii publice

-          Control financiar preventiv

-          Asigurarea bazei tehnico-materiale

-          Gestionarea fondurilor ob?inute prin proiecte

-          Elaborarea ?i urmarirea bugetelor institu?ionale

          Documente necesare:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate ?i a certificatului de na?tere/ certificatului de căsătorie (dacă este cazul); - original ?i copie
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi?iilor specifice ?i alte acte care să ateste efectuarea unor specializări în domeniu;  - original ?i copie
 4. Copia carnetului de munc㠔conform cu originalul” ?i/sau după caz, o adeverin?ă care să ateste vechimea în muncă  ?i/sau în specialitatea studiilor/Raport salariat REVISAL
 5. Cazier judiciar; - original
 6. Adeverin?ă medicală (apt pentru muncă);   -original
 7. Curriculum vitae
 8. Scrisoare de inten?ie (oferta candidatului);
 9. Recomandare de la locul de muncă anterior;
 10. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se va restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs;

 

Bibliografia va fi afisata la avizierul și pe site-ul institutiei.

 

 

 

     Graficul de desfășurare a concursului și dispoziții finale: 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Colegiului ”Emil Negru?iu” Turda, conform graficului.

Concursul se va desfășura la sediul Colegiului ” Emil Negru?iu” Turda, conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs

Data / perioada

Observații

  Publicarea anunțului

 27.03.2018

 

Înscrierea

 28.03.2018-10.04.2018

 

Evaluarea dosarelor si afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor

 11.04.2018

 

Proba scrisa si proba practică

19.04.2018, ora 9,00 –

 2 ore

 

Interviu

19.04.2018, ora 14,00

 

Afișarea rezultatelor

20.04.2018, ora 9,00

 

Depunerea contestațiilor

  20.04.2018, ora 10:00-12:00

 

Soluționarea contestațiilor

20.04.2018

 

Afișarea rezultatelor finale

20.04.2018, ora 14

 

 Candidații pot contesta numai propriile lucrări.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264-312637.

DIRECTOR,

Prof. GAVRILESCU TIMEA KAROLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

Administrator Financiar

 

 

 Tematica concursului:

??Finanțarea unităților de învățământ;

??Contabilitatea unităților de învățământ;

??Controlul Financiar Preventiv în instituțiile publice;

??Salarizarea personalului din unitățile de învățământ;

??Drepturile bănești ale cadrelor didactice și elevilor din învățământul preuniversitar

Bibliografie:

  ü Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/2011actualizată 2017,

ü Legea nr.53 din 24.01.2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare-republicată;

ü Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;  

ü Legea 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare ?i

 Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

ü OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizare si conducerea contabilitatii institutiilor publice,Planul de conturi pentru institutii publice si instructiuni de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare;

ü  OMFP 1954/2005 privind clasificatia indicatorilor finantelor publice;

ü OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidaerea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizare,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,publicate in M.Of.37/2003,cu modificarile ulterioare;

ü H.G. 38/2017, OUG 57/2015 cu modificările si completarile ulterioare,

ü H.G. 103/14.11.2013 privind salarizarea personalului platit din onduri publice  în 2014

ü legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ulterioare,

ü H.G nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la institutii publice;

ü O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

ü Decretul 209/1976 privind regulamentul operatiunilor de casa;

ü    HG 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar;

ü   HG 733/2015 privind acordarea unei sume destinate decontarii cheltuielilor pentru achizitii de manuale scolare;

ü HG 1395/2010 privind finantarea unitatilor de invatamant pe baza costului standard/elev cu modificarile ulterioare;

ü OMFP 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologige referitoare la exercitarea CFP si modificarile ulterioaresi Ordinul 2332/2017,

ü OMFP 2634/2015privind documentele financiar contabile

ü OMECTS 5576/2011 criterii generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar

ü HOTĂRÂREA nr. 1.488 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"

 ü Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamant

 ü Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

ü  OMENCS nr.5079/2016 privind REGULAMENTUL  de organizare si functionare a unitatilor de invatamant               preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial nr.720 din 19 septembrie 2016.

 


Colegiul „Emil Negrutiu” din Turda angajeaza Bibliotecar scolar  http://www.turdanews.net/articole/economie/40136-colegiul-emil-negrutiu-din-turda-angajeaza-bibliotecar-scolar.html

Colegiul „Emil Negrutiu” din Turda, Judetul Cluj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a functiei contractuale de executie, vacante de bibliotecar scolar studii medii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările si completările ulterioare:

a) are cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice necesare în vederea participării la concurs si a ocupării functiei contractuale sunt:

învătământ liceal, postliceal efectuat în domeniul biblioteconomie sau cu studii medii si curs de initiere în domeniu;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fără.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 martie 2016, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
31 martie 2016, ora 09:00: proba scrisă;
data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autoritătii sau institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;
 • adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
  Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăsurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la sediul Colegiului „Emil Negrutiu” din Turda, str. Agriculturii, nr. 27, Judetul Cluj, telefon: 0264/312.637.